Składki ZUS

Składki ZUS przedsiębiorców w 2015 r.

 Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, które zostało już ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1220), wyniesie w przyszłym roku 1750 zł (w tym roku jest to 1680 zł), natomiast, jak wynika z założeń do przyszłorocznego budżetu, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 r. wyniesie 3966 zł (w 2014 r. - 3746 zł).

Czytaj więcej...
Obiad firmowy

Obiad z klientem jako koszt podatkowy

Pytanie: W ramach współpracy z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami (klientami, dostawcami, innymi partnerami biznesowymi) spółka z o.o. zaprasza przedstawicieli kontrahentów na spotkania. W zależności od okoliczności, spotkania odbywają się w siedzibie firmy, w siedzibach kontrahentów lub poza siedzibami np. w restauracjach. Spotkania w restauracji nie mają charakteru szczególnie uroczystego, wytwornego czy okazałego, a ich celem jest omówienie spraw biznesowych na neutralnym, sprzyjającym prowadzeniu negocjacji gruncie. Czy wydatki poniesione w związku z zapłatą rachunków/faktur za biznesowe obiady z klientami mogą być kosztami uzyskania przychodu?

Czytaj więcej...
Od kiedy kasa fiskalna ?

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Czytaj więcej...
Odsetki od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych

Na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. nr 197, poz. 1306), od 9 listopada 2010 r., zgodnie z nowym brzmieniem art. 56 § 1, stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Czytaj więcej...
Szkolenia nie zawsze w koszty

Organizacja szkolenia nie zawsze w koszty podatkowe

Wydatki na przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie z wyżywieniem i wynajęcie sali konferencyjnej, poniesione na organizację wyjazdu szkoleniowego, co do zasady mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać, że na podatniku ciąży tutaj obowiązek ich prawidłowego udokumentowania, w tym w zakresie wskazania, iż nie są to wydatki o charakterze reprezentacyjnym. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 27.04.2012 r. nr IPTPB1/415-84/12-2/DS. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Czytaj więcej...
Zaległy urlopu wypoczynkowy

Prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego 2014

Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego?

W myśl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Stosownie do art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.

Czytaj więcej...